Com ens organitzem...

Les comission per reptes i grups de treball

Ens organitzem a partir de comissions per reptes (FAMÍLIES, INFANTS I JOVES, SALUT, DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ, ENTORN) que estaran formades per professionals de l’adminitració, tant local com supralocal, d’entitats del Tercer Sector, i representants de la ciutadania, on compartim experiències, detectem necessitat, impulsem nous projectes i donem suport a les activitats que ja existeixen sota una òptica comunitària.

El nivell més operatiu és el dels grups de treball que reben l'encàrrec des de les comissions de dissenyar i posar en marxa accions concretes per tal d'abordar les necessitats detectades. Promovem que aquests grups de treball siguin interdisciplinars i diversos, amb representació de ciutadania i professionals de diferents àmbits.

L'Espai Tècnic de Relació

L’Espai Tècnic de Relació (ETR) és l’espai vertebrador que ha de definir i coordinar les accions programades i que ha de garantir el flux d’informació entre la resta d’espais de l’estructura, facilitant el desplegament del Pla Comunitari i de les accions previstes en la Programació. Substituint l’antic equip comunitari, l’ETR està actualment integrat per tècnics i tècniques de diverses àrees de l’administració local (Ajuntament i CBS) i també dues representants del Tercer Sector. 

L'Equip Comunitari

L'Equip Comunitari, és un equip reduït i de caràcter operatiu. Les seves principals funcions són dinamitzar els diferents espais i fer operatives les decisions i propostes que es prenen des del propi ETR, i demés comissions o grups. Actualment, l'Equip Comunitari està integrat per un educador social dels Serveis Socials de Salt, la coordinadora del projecte JUGUEM?, de l'Àrea d'Integració i Convivència de l'Ajuntament, i la tècnica del Projecte d'Intevenció Comunitària Intercultural, per part del Casal dels Infants, entitat que dóna suport metodològic a la implementació del Pla Comunitari.  

La Comissió Promotora Institucional (CPI)

Aquest espai de relació té la funció de fer d'enllaç amb l'àmbit polític i de garantir la comunicació, la coordinació i la implicació dels representants polítics, tant a nivell local com supramunicipal en el desenvolupament del Pla Comunitari.

Són membres d'aquest espai: el regidor d'Acció Social i Habitatge; la directora del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt; el tècnic de l'Àrea d'Integració i Convivència; el representant del Casal dels Infants, l'entitat que implementa el Pla Comunitari i els membres de l'Equip Comunitari.

 

Per garantir la sostenibilitat del Pla Comunitari també està previst un nivell de participació supramunicipal. 

 

L'Espai Tècnic de Relació Global

L’Espai Tècnic de Relació Global (ETR Global), és aquell a on estan representants/des tots/es els i les tècniques que treballen tant directament com indirecta pel desenvolupament del municipi. És l'espai de relació i d'intercanvi d'informacions entre tots els recursos professionals que operen de forma directa o indirecta al municipi en l'àmbit de la intervenció social.

En aquest espai es contempla també la incorporació a l'estructura de tècnics d'administracions  supralocals com la Diputació de Girona i els diferents Departaments de la Generalitat que més directament relacionats estan amb els reptes fixats. També preveu la participació de representants d'altres organismes com universitats. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now